Energieffektiviseringar i befintliga byggnader

I våra projekt reducerar vi energiförbrukningen med 50–60% och återbetalningstiden är oftast mindre än 6 år. Vi når hit för att vi är praktiska och har ett arbetssätt som fungerar i verkligheten. Vi EFFEKTIVISERAR ALLT; tid, pengar, material och energi med långsiktig hållbarhet som kompass. Vi ger oss in i våra projekt med ett helhetstänk och är inte låsta vid enbart en disciplin.

I fokus är ett förbättrat driftsnetto och ett bättre inomhusklimat – så att byggnaden finns kvar länge och hyresgästerna är nöjda. En byggnad kan ha många år kvar att ge utan att belasta omvärlden mer än nödvändigt.

Flir

Undersökning av yttemperatur med IR-kamera för att upptäcka kondensproblem.

Varje byggnad är unik – ”one size does not fit all”. För att kunna nå byggnadens fulla potential och ta ansvar för våra prognoser följer vi tre arbetssteg:

  1. Förstudie: Vi åskådliggör befintliga installationer, tar fram åtgärdsplan, energiprognos och en investeringsbudget.
  2. Genomförande: Vi genomför förstudiens åtgärdsplan i form av en ABT06-entreprenad.
  3. Uppföljning: Byggnaden trimmas/optimeras under en tvåårsperiod efter genomförandet och energianvändningen övervakas – så vi kan ta ansvar för våra systemlösningar. En bieffekt är att vi får en mjuk överlämning till driftspersonal så fastigheten kan drivas vidare på ett kompetent sätt även efter att vi är klara.

Vi är unika i vår efterlevnad gällande budget och energibesparing. Vi överträffar i regel förväntningarna satta i förstudien både gällande energiprognos och budget.